CLUBREGLEMENT
Home
Maatschappelijke zetel : Madeliefjesstraat 92, 1850 Grimbergen Ondernemingsnummer 454.091.939 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017 Art. 1 - Voertaal.  De voertaal van de club is het Nederlands. Art. 2 – Lidmaatschap Is lid van de G.T.C. Ter Wilgen v.z.w.,elke persoon die, na aanvaarding door het bestuur, zijn/haar lidmaatschapsbijdrage betaald heeft. Aansluiting bij de club houdt in dat het lid nota genomen heeft van dit huishoudelijk reglement en ermee akkoord gaat. Het lidmaatschap 2017 geldt tot 31 maart 2018. Het lidgeld omvat, naast het gebruik van de terreinen, ook het lidmaatschap van Tennis Vlaanderen, met bijbehorende verzekering sportongevallen. Art. 3 – Lidgeld : tarieven 2017 Volwassenen  . 25 jaar en ouder in 2017 : 130 € . 19 - 24 jaar in 2017 : 100 € . student in voltijds dagonderwijs : 20 € korting (op vertoon van studentenkaart). Jeugd (lidkaart met rode diagonale lijn) . tot en met 8 jaar in 2017 : 30 € . 9 - 18 jaar in 2017 : 50 € Bemerking : jeugdleden kunnen ook een volwassenabonnement nemen. Gezin  (zelfde domicilie) : 320 € BELANGRIJK : Vanaf 3 mei wordt het lidgeld verhoogd met 15 € voor de volwassenen, 10 € per kind indien de ouder geen lid is en 30 € voor een gezinsabonnement. Bovenstaande tarieven zijn ook van toepassing op leden die al zijn ingeschreven in een andere Club. Art. 4 – Gebruik van de terreinen De terreinen en het zich daarop bevindend materiaal zijn eigendom van de v.z.w. Grimbergen Sport, en worden verhuurd aan, en onder bescherming gesteld van de tennisclub. Het speelseizoen loopt van half april tot half oktober, tenzij de eigenaar (v.z.w. Grimbergen Sport) er anders over beslist. De terreinen zijn ter beschikking vanaf 8u30u tot 23 u. Bij overvloedige regen of andere omstandigheden, kunnen de terreinen door het bestuur gesloten worden. De terreinen zijn enkel toegankelijk voor leden en gastspelers (zie Art. 5). Ook trainers moeten lid zijn van de club. Ieder lid moet steeds zijn/haar lidkaart kunnen voorleggen op eenvoudig verzoek van een bestuurslid van GTC Ter Wilgen of een opzichter van Grimbergen Sport. Alleen de spelers en speelsters mogen zich binnen de afsluiting begeven na inschrijving of reservatie op de bladen. Tennisschoenen (geen loopschoenen) en aangepaste kledij zijn verplicht voor alle tennissers/tennissters die de banen betreden. Na elke partij zal men de banen vegen, eventueel besproeien, de veger terug ophangen en de sproeier terug oprollen op de voorziene plaatsen. Het is verboden te roken op en rond de tennisbanen, in kleedkamers en in de cafetaria (Schouderklopje). Alle aanwezigen worden verzocht mee te zorgen voor de netheid op en rond de velden, in het clubhuis en in de kleedkamers. Art. 5 - Gastspelers Een gastspeler wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden : - Een lid kan één of meerdere gastspelers uitnodigen, met een maximum van 3 terreinuren per jaar. De kostprijs is 5 € per terreinuur. - Vooraleer te spelen moet een groene uitnodigingskaart uit het reservatiebord ingevuld worden (de 2 stroken). Het grote deel dient uitgehangen op het reserveringsbord, en het kleine deel samen met het bedrag van 5 € in de brievenbus gedeponeerd.  De naam van de gastspeler(s) dient vermeld op het reserveringsblad. - Het lid is verantwoordelijk voor zijn/haar gast(e). De gastspeler speelt op eigen risico en is niet verzekerd door GTC Ter Wilgen. Spelen met niet-ingeschreven gasten kan tot schorsing en bij herhaling tot uitsluiting leiden. Art. 6 - Inschrijven en reserveren GEWONE INSCHRIJVING OP DE DAG ZELF Bij het op de dag zelf inschrijven dient men ofwel aansluitend, ofwel maximum 1 uur op voorhand een terrein te boeken, dus slechts voor het eerstvolgende vrije uur. Men vult steeds familienaam en voornaam in. Bij dubbelspel vult men de namen van de 4 leden in. Men schrijft in op terrein A en B op het halfuur, op terrein C en D op het uur. Telefonisch inschrijven blijft mogelijk, voor een terrein dat eerst vrijkomt. (tel. : 02/269.91.14) VOORAFGAANDELIJKE RESERVERINGEN. Volwassen leden kunnen binnen een periode van 7 dagen op veld B één terreinuur voorbehouden of reserveren en dit van maandag tot zondag, uitgezonderd de dinsdag vanaf 19.30u. Er worden geen namen geschrapt op de reservatielijst door de leden zelf. Alleen bestuursleden kunnen wijzigingen aanbrengen. Art. 7 – Prioriteiten bij reserveren CLUBACTIVITEITEN HEBBEN PRIORITEIT De club kan onbeperkt terreinen reserveren voor activiteiten. Hierin zijn inbegrepen (niet volledige lijst) : bloktennis (elke dinsdagavond) ; Interclub- en vriendschappelijke clubwedstrijden, clubkampioenschap, Pinkstertornooi, jeugdstages, Double Diamonds, Aperitieftennis,… Deze activiteiten hebben steeds voorrang op de gewone reservaties. Communicatie i.v.m. activiteiten van de club worden uitgehangen in de infokasten en/of bekend gemaakt via e-mail of via website www.gtc-terwilgen.be ANDERE PRIORITEITSREGELS VOOR TENNISLESSEN Tennislessen : voor de door G.T.C.Ter Wilgen ingerichte tennislessen wordt terrein D voorbehouden op de dagen en uren vastgesteld door het bestuur. Indien de noodzaak zich voordoet, geldt dezelfde regel voor terrein C op woensdagnamiddag, op vrijdag in de vooravond, en op zaterdagmorgen.  Op de inschrijvingsbladen dient door de trainers de melding "Lessen" te worden aangebracht.  Woensdagnamiddag : Op woensdagnamiddag, tussen 13 u. en 19 u. genieten de jeugdleden voorrang op alle terreinen. Zomerverlof : In juli en augustus na 19u hebben volwassen leden (en jeugdleden met een volwassen-lidkaart) voorrang. ANDERE REGELS bij reservatie Een tennisterrein kan gedurende één uur per dag bezet worden. Indien er terreinen vrij liggen na je speeluur, mag je opnieuw een terrein bezetten. Een lid dat reeds gespeeld heeft, dient steeds voorrang te verlenen aan een lid dat diezelfde dag nog niet speelde. Bij grote toeloop dient dubbel gespeeld te worden. Art. 8 – Aansprakelijkheid en verzekering De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder de door de Tennis Vlaanderen afgesloten polis sportongevallen (zie www.tennisvlaanderen.be). Bij ongeval (ook op verplaatsing) best onmiddellijk de secretaris of ander bestuurslid telefonisch verwittigen, zodat de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij tijdig kan gebeuren. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de club. Het wordt dan ook aanbevolen geen kostbare zaken onbeheerd achter te laten. Achtergelaten kledingstukken en verloren voorwerpen worden op het einde van het seizoen weggegooid. Art. 9 - Sancties.  Bij niet-naleving van dit huishoudelijk reglement, kan door het bestuur een sanctie getroffen worden, zoals verwittiging, schorsing of uitsluiting zonder terugbetaling van de gestorte bedragen. Het clubbestuur Voorzitter : Joost Olbrechts   0485-93 94 75 Ondervoorzitter & ledenadministratie : Paul Van den Borre  0474-98 26 66 Penningmeester : François Hendrickx   0495-71 06 25 Secretaris & communicatie : Erwin Van Boeckel   0478-39 28 30 Zondagmorgentennis : René Van Roy 02-270 80 79 Schouderklopje : Johan Roels  0479-56 36 39 Tornooien en Interclub : Annelies Van Raemdonck 0477-55 99 73 Tennisschool Volwassenen : Peter Appelmans 0478-77 88 58 Tennisschool Jeugd : Aline Theirssen 0496-46 88 48